Časopis Správní právo

Příprava zákonů v novém: Úřad vlády modernizuje Informační systém ODok

 

Zvýšení transparentnosti, uživatelská vstřícnost a odborná pomoc. To jsou hlavní cíle modernizace Informačního systému ODok, kterou pro letošní rok plánuje Úřad vlády České republiky. Významná inovace Informačního systému, který umožňuje úředníkům, právníkům a dalším uživatelům nahlížet do legislativního procesu, přijde zhruba na 36 milionů korun, spolufinancovaných z prostředků Evropské unie. Plánované změny dál posunou elektronizaci státní správy. 

Zákony a další právní předpisy jsou pro právnickou veřejnost stěžejní „pracovní pomůckou". Často také hledá informace o tom, jaké materiály legislativní povahy plánuje vláda projednat. Právě pro takové případy je vhodné využít Informační systém ODok, který spravuje Úřad vlády České republiky. Jeho prostřednictvím, konkrétně v Knihovně připravované legislativy (KPL) lze nahlédnout do kuchyně přípravy materiálů. Vše je jednoduše a pohromadě dostupné na jediném portálu www.odok.cz.

Oběh dokumentů mezi ústředními orgány státní správy neboli ODok je Informační systém, v němž se odbavují veškeré materiály nejen pro jednání vlády, včetně připomínkového řízení, mezi vládou, jednotlivými ministerstvy a dalšími institucemi. Ročně jím projde na 2 000 dokumentů. Přístup do interní části má na 4 500 úředníků, kteří si zde denně zobrazí přes 20 000 stránek. Veřejně přístupné části pak měsíčně vygenerují čtvrt milionu zobrazení.

Systém bude odrážet preference uživatelů

ODok byl vytvořen již v roce 2000 a s ohledem na vývoj moderních technologií i nároků uživatelů bylo zcela nezbytné, aby prošel zásadní modernizací. Jejím hlavním přínosem je propojení jednotlivých aplikací systému a jejich umístění na jeden portál.

Systém projde zásadní vizuální změnou. Uživatelské prostředí bude intuitivní, jednoduše ovladatelné a jednotlivé aplikace vzájemně propojené. Přidají se nové funkcionality, které ulehčí úředníkům jejich práci.

Legislativní helpdesk

Zcela novým prvkem inovovaného ODoku bude odborná pomoc v podobě tzv. legislativního helpdesku. Poskytne úředníkům podporu při vytváření legislativních i nelegislativních materiálů, návody a vzorové dokumenty pro aktivní předcházení častým chybám. Samozřejmostí bude také IT helpdesková podpora pokrývající všechny aplikace ODok. Základní části helpdesku popisující nejen legislativní práce budou dostupné veřejně.

Dosavadní náklady projektu „Úprava Informačního systému ODok", které již nebudou překročeny, dosahují zhruba 36 milionů korun, spolufinancovaných ze strukturálních fondů Evropské unie, konkrétně z Integrovaného operačního programu realizovaného v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj.

 

INFOBOX

Knihovny Informačního systému ODok

KPL – Veřejná Knihovna připravované legislativy
Elektronická knihovna zpřístupňuje veřejnosti dokumenty legislativní povahy, které jsou určeny nejen pro jednání vlády. Veřejnost tak má k dispozici veškerou existující připravovanou vládní legislativu.

zVlády
Databáze zVlády umožňuje veřejnosti prohledávat programy jednání vlády, záznamy, usnesení vlády a další materiály související s jednáním vlády.

vLegis
Katalog vládní legislativy centralizuje a katalogizuje veřejně dostupné vládní dokumenty, umožňuje efektivní prohledávání napříč veřejnými databázemi Informačního systému ODok a usnadňuje rešeršní práci s vyhledanými dokumenty.

eKLEP
Aplikace zajišťuje pro zaměstnance státní správy řízení oběhu dokumentů. Dále rovněž zajišťuje tvorbu a oběh legislativních a nelegislativních dokumentů mezi vládou, ministerstvy, dalšími ústředními orgány státní správy, parlamentem a prezidentem republiky.

eVláda
Informační systém vládních materiálů obsahuje dokumenty uložené v aplikaci eKLEP určené pro jednání vlády a zpracované Odborem vládní agendy Úřadu vlády České republiky.

Legislativní a IT helpdesk
Aplikace poskytuje uživatelům Informačního systému ODok nejen technickou podporu při práci s Informačním systémem ODok a jeho jednotlivými aplikacemi, ale i odbornou pomoc při tvorbě legislativních a nelegislativních materiálů a v procesu jejich projednávání a schvalování. Legislativní helpdesk obsahuje rozsáhlou databázi informací v podobě např. procesních grafů, ukázek legislativně technické terminologie, příkladů správné praxe či vzorů materiálů, jež jsou plně k dispozici nejen tvůrcům návrhů právních předpisů.

 

INFOBOX

Hlavní důvody pro modernizaci Informačního systému ODok

  • Potřeba kvalitativního posunu legislativního procesu v České republice.
  • Potřeba zvýšení technické efektivity legislativního procesu.
  • Potřeba vytvoření jednotné platformy schopné komunikovat s dalšími systémy eGovernmentu.
  • Potřeba rychlejšího a kvalitnějšího vyhledávání v uložených dokumentech.
  • Potřeba poskytnutí podpůrné platformy pro uživatele v podobě Helpdesku.

Cíle projektu „Úprava Informačního systému ODok"

  • Uživatelská vstřícnost, jednoduchost a přehlednost systému.
  • Vyšší míra transparentnosti, především směrem k veřejnosti.
  • Rychlá pomoc „v nouzi" díky novému Helpdesku.

 

Tento článek vyšel v časopise SPRÁVNÍ PRÁVO, ročník XLVI, číslo 4-5.

Zveřejněno: 8. 8. 2013