Výzkum byl zaměřen na spokojenost s informováním o modernizovaném Informačním systému ODok a na využívání jeho aplikací v rámci veřejné správy.

Sběr dat proběhl formou online dotazování (CAWI) na vzorku N = 653. Zastoupeni byli zaměstnanci institucí řazených mezi povinná i další připomínková místa. Veškerá sebraná data byla anonymizována. Termín sběru dat: 8. 8. – 15. 8. 2013 Délka dotazníku: 15 minut.

Shrnutí 

  • Povědomí o tom, že v Informačním systému ODok došlo k úpravám, má naprostá většina 97 % uživatelů. Hlavním zdrojem informací o změnách portálu byl e-mail (58 %), dále web vlády a informace od kolegů (shodně 18 % uživatelů). Se způsobem informování o změnách v IS ODok vyjádřila naprostá většina (91 %) uživatelů spokojenost. Mezi výhradami ke způsobu informování o změnách se nejčastěji objevovala tvrzení, že informace nebyly dostatečně přehledné a srozumitelné (37 %), že informací o změnách nebylo dostatečné množství (31 %) a že informace o změnách nebyly podány včas (15 %).
  • S fungováním modernizovaného IS ODok je celkově spokojena výrazná většina 94 % uživatelů. Na informačním systému ODok uživatelé oceňují především zrychlení, zjednodušení a zpřehlednění služeb pro veřejnou správu (75 %), snižování nákladů na tisk, zpracování a dopravu papíru (71 %) a v neposlední řadě snižování administrativní zátěže (71 %).
  • Nejvyužívanějšími aplikacemi informačního systému ODok jsou eKLEP (80 % uživatelů) a eVlada (50 % uživatelů). Využívání ostatních aplikací potvrdila výrazně menší část dotázaných - u aplikace zVlady je to 15 %, u aplikace vLegis a u Helpdesk 7 % a u KPL 4 % dotázaných. Aplikace vLegis a Helpdesk jsou nové aplikace, které vznikly při modernizaci IS Odok.
  • Při hodnocení jednotlivých aplikací eKLEP, eVlada, zVlady, Helpdesk, vLegis a KPL ve všech případech výrazně převažuje spokojenost nad nespokojeností. Nespokojenost se v tomto případě pohybuje mezi 1 až 5 % uživatelů.

 

S kompletními výsledky dotazníkového šetření se můžete seznámit zde: Výsledky dotazníkového šetření (formát .pdf)

 

Aktualizováno: 19. 2. 2014